Home / privacy notice

privacy notice

Beleid inzake gegevensbescherming

Zeilschool “my friend the wind”  (hierna genoemd de zeilschool) vraagt haar leden om gegevens zoals naam, adres, geboortedata enz. om een correcte ledenadministratie bij te kunnen houden. Tevens zijn deze gegevens gedeeltelijk nodig voor het lidmaat-schap, opgaven voor wedstrijden, enz. Zeilschool “my friend the wind “ voldoet aan de gegevensbeschermingswet en neemt hier alle redelijke zorg voor. De zeilschool hanteert de volgende regels op het gebied van gegevensbeheer en privacy.

 • De zeilschool vraagt haar leden niet om meer gegevens  dan strikt noodzakelijk voor een correcte bedrijfsvoering.
 • Gegevens van leden zijn slechts toegankelijk voor het bestuur van de zeilschool
 • Gegevens ten behoeve van de leden administratie worden opgeslagen op een beveiligde server in Nederland.
 • Leden stellen hun gegevens middels ons ingevuld digitaal aanmeldformulier beschikbaar.
 • De zeilschool heeft de verantwoordelijkheid om uw informatie vertrouwelijk te houden en de persoonlijke details die u aan ons verstrekt worden NIET doorgegeven aan enig andere  organisatie buiten de de zeilschool zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 
 • De zeilschool zal uw gegevens gebruiken voor clubad-ministratie en voor het doorgeven van relevante informatie voor clubleden (bijv. nieuwsbrieven, informatie over trainingen en evenementen, enz.). Het e-mailadres en / of telefoon-nummers die u opgeeft, zijn in dit geval ook beschikbaar voor leden tenzij u ons vertelt dat u niet wilt dat deze informatie beschikbaar is voor andere leden.
 • Wanneer de zeilschool een wettelijke verplichting heeft om persoonlijke informatie vrij te geven (bijv. Aan wetshandhavers agentschappen) wordt dit alleen doorgegeven aan een bevoegde persoon.
 • Gegevens van oud-leden worden na beëindiging van het lidmaatschap verwijderd.
 • Internetsites van derden waarnaar u kunt linken via de website van My friend the wind” vallen niet onder ons privacy en beveiligingsbeleid, dus we raden u aan voorzichtig te zijn wanneer u persoonlijke gegevens online invoert. De zeilschool  aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze sites.
 • Gegevens voor minderjarigen worden verzameld op toestem-mingsformulieren voor en op aanmeldingsformulieren voor evenementen, inclusief alle contactgegevens, voor nood-gevallen en mogelijke medische aandoeningen. De for-mulieren worden veilig bewaard bij de club tijdens de training /evenement en zijn beschikbaar voor organisatoren en coaches om te raadplegen. De gegevens worden bewaard tot het einde van de reeks trainingssessies die de minderjarige bijwoont of tot het einde van het evenement en worden vervolgens vernietigd.
 • Tijdens trainingen en wedstrijden kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt. Deze beelden worden gebruikt voor trainingsdoeleinden, publicatie in de pers of kunnen worden gebruikt op onze website. Bij het maken van beelden zal rekening worden gehouden met de beeldpresentatie van de leden. Genante houdingen zullen zoveel mogelijk worden voorkomen.
 • Beeldmateriaal gepubliceerd op website of Facebook zal zo veel mogelijk worden beschermd tegen kopiëren door derden
 • De zeilschool is niet verantwoordelijk voor beelden die worden gemaakt door derden.
 • Heeft u moeite met publicatie van beelden neemt u dan contact op met de zeilschool
Top